REGULAMIN

Regulamin serwisu internetowego www.snipersacademy.pl

§1 – O NAS

1. Właścicielem serwisu internetowego snipersacademy.pl jest spółka The Fit Finance Sp. z.o.o z siedzibą ul. J. Pawła 43a/37b, 01-001 Warszawa (KRS 0000592805, NIP 5223049454, REGON 363314020) , adres poczty elektronicznej: hello@snipersacademy.pl

§2 – DEFINICJE

1. Adres reklamacyjny – adres siedziby Sprzedającego;
2. Blog – usługa elektroniczna w formie blogu serwisu internetowego, zawierająca analizy techniczne oraz
artykuły dostępne dla Usługobiorców Serwisu;
3. Chwila wydania towaru – towar wydany zostaje udostępniony w momencie zakupu online;
4. Dowód zakupu – faktura lub rachunek wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 196 ze zm.)
5. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych
od pracy;
6. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym towarze lub
usłudze;
7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2459
ze zm.);
8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów
w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez
Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie oraz aktywnych
subskrypcjach usług.
9. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie towarów i usług na podstawie wyboru
Kupującego;
11. Kupujący – osoba fizyczna (będąca konsumentem lub przedsiębiorcą), osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedającego zakupu towaru lub usługi;
12. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne
otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych treści kolejnych edycji newsletteru zawierającego
informacje o towarach i usługach;
13. Operator płatności – PayPal lub coinbase commerce;
14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy;
15. Przedmiot Umowy – towary lub usługi będące przedmiotem zawieranej umowy;
16. Punkt odbioru – online;
17. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem snipersacademy.pl, za pośrednictwem którego Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia;
18. Sprzedający – The Fit Finance Sp. z.o.o z siedzibą przy al. J. Pawła II 43a/37b, 01-001 Warszawa (KRS 0000592805, NIP 5223049454, REGON 363314020)
19. Strona – Kupujący lub Sprzedający;
20. Strony – łącznie Kupujący oraz Sprzedający;
21. Strona internetowa – strona prowadzona przez Sprzedającego pod adresem
https://www.snipersacademy.pl, na której znajduje się sklep;
22. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu;
23. Towar – rzecz, która może być przedmiotem zamówienia;
24. Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna na odległość, której przedmiotem jest
towar lub usługa. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy
reguluje niniejszy Regulamin;
25. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w formie
subskrypcji, która oferowana jest w sklepie;
26. Usługodawca – The Fit Finance Sp. z.o.o z siedzibą przy al. J. Pawła II 43a/37b, 01-001 Warszawa (KRS 0000592805, NIP 5223049454, REGON 363314020)
27. Usługobiorca – Kupujący, który dokonał zakupu usługi oferowanej przez Sprzedającego, zgodnie z
kartą produktu;
28. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U.
z 2020 r. poz. 287);
29. Ustawa RODO – ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
30. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych);
31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu zmierzające
bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§3 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary wolne od wad faktycznych oraz
prawnych.
2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto
(zawierają podatek VAT).
3. Obsługa płatności prowadzona jest przez operatora płatności (wybranego przez Kupującego).
4. W celu skorzystania z usługi płatności elektronicznych niezbędne jest:
a. w przypadku wyboru PŁATNOŚCI KRYPTOWALUTAMI posiadanie przez Kupującego PORTFELA KRYPTOWALUT Z możliwością dokonywania PRZELEWU, zaś w przypadku wyboru płatności kartą posiadanie
przez Kupującego ważnej karty debetowej lub kredytowej;
b. podanie swoich danych oraz danych karty debetowej lub kredytowej, za pomocą której zostanie
zrealizowana płatność: imienia i nazwiska oraz danych katy w postaci jej numeru, daty ważności
oraz kodu, za pomocą której będzie realizowana płatność;
c. zaakceptowanie regulaminu i polityki prywatności operatora usługi płatności elektronicznej.
5. W przypadku płatności kartą debetową lub kredytową Kupujący może skorzystać z kart wskazanych na
stronie operatora PayU lub PayPal.
6. Usługi udostępniane są w sposób elektroniczny na wskazany przy składaniu zamówienia adres poczty
elektronicznej.
7. Towary dostarczane są wyłącznie do punktu odbioru i mogą zostać odebrane tylko w chwili wydania
towaru.
8. Sprzedający informuje w karcie produktu o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie
dla towarów znajdujących się w ofercie sklepu.
9. Kupujący zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich;
b. korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez
użycie złośliwego oprogramowania lub urządzeń;
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej
informacji handlowej (spam);
d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego
użytku osobistego;
f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa
oraz postanowieniami regulaminu.
10. Na stronie internetowej prowadzone są następujące usługi elektroniczne: blog, newsletter, sklep.

§4 – KONTO

1. Do utworzenia konta na stronie internetowej oraz jego poprawnego działania, wymagany jest:
• dostęp do urządzenia elektronicznego ze stałym dostępem do Internetu;
• posiadanie konta e-mail;
• możliwość korzystania z przeglądarki internetowej takiej jak Google Chrome, Mozilla Firefox,
Opera, Microsoft Edge, Safari.
2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze strony internetowej poprawność działania sklepu
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9
lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA
i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm
trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox,
Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania
pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
3. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
następujących danych: imię, nazwisko, adres email.
4. Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła do konta, które zostały ustalone
przez Kupującego w momencie rejestracji konta.
5. Założenie konta na stronie internetowej jest darmowe.
6. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania
ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej
chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
7. Kupujący ma prawo do całkowitego usunięcia swojego konta bez podawania przyczyny oraz bez
ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z usuwaniem konta ze strony internetowej.
8. Założenie konta na stronie internetowej jest wymagane, aby Kupujący miał stały dostęp do zakupionych usług oraz opłaconych subskrypcji, którymi może zarządzać poprzez konto.
9. Kupujący oraz inna osoba korzystająca ze strony internetowej ma możliwość korzystania
z Newslettera. Zapisanie się do niego następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej
na stronie sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje
Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez
zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta
następuje zapisanie się do Newslettera. Kupujący oraz inna osoba korzystająca ze strony
internetowej ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera
(rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5 – ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENI

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
a. zalogować się do konta przy użyciu loginu oraz hasła;
b. dodać do koszyka towar lub usługę (istnieje możliwość dodania kilku towarów oraz usług);
c. wprowadzić kupon rabatowy, o ile Kupujący go posiada;
d. dokonać wyboru operatora płatności oraz rodzaju płatności;
e. złożyć w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Kupującego następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie
Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 5 dni od złożenia dyspozycji płatności.
5. Zakupiony przedmiot umowy przekazywany jest Kupującemu w sposób określony w karcie produktu
wraz z wybranym przez Kupującego dowodem zakupu.
6. Proces Realizacji Zamówienia rozpoczyna się dopiero pozaksięgowaniu płatności przez operatora
płatności.
7. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze i może trwać do 48 godzin.
8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z procesem realizacji zamówienia bądź
procedurą płatności należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym poprzez przesłanie
wiadomości na adres poczty elektronicznej: help@snipersacademy.pl.pl
9. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego przy podaniu błędnych danych rejestracyjnych do
kont utworzonych przy pomocy linków referencyjnych Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do
anulowania subskrypcji Kupującego w dowolnym momencie bez możliwości uzyskania zwrotu
należności za opłacone usługi.

§6 – PŁATNOŚCI CYKLICZNE

1. Do korzystania z płatności cyklicznych, wymaga się od Kupującego (Usługobiorcy) posiadania karty
płatniczej i/lub konta bankowego bądź innej formy płatności, którą obsługuje operator płatności.
2. Rejestracja metody płatności przez Kupującego (Usługobiorcę), skutkuje zapisaniem podanych danych
przez operatora płatności i umożliwia operatorowi płatności cyklicznych, obciążanie rachunku
Kupującego zgodnie z regulaminem.
3. Kupujący (Usługobiorca) ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych
i przechowywanych przez operatora płatności, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania z usługi
zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
4. Rezygnacja z płatności cyklicznych może następie w każdym czasie, na każde życzenie Kupującego
(Usługobiorcy). Aby dokonać rezygnacji należy skorzystać ze swojego konta na stronie internetowej
bądź przesłać prośbę o rezygnacje na adres poczty elektronicznej: admin@snipersacademy.pl
5. Operator płatności pobiera z rachunku Kupującego (Usługobiorcy) kwotę pieniężną stanowiącą
równowartość należnej opłaty miesięcznej za usługi. Wysokość należnej kwoty pieniężnej zależna jest
od wariantu usługi wybranej przez Kupującego (Usługobiorcę).
6. Kwota płatności cyklicznych jest stała i nie może być modyfikowana, gdy Kupujący (Usługobiorca)
zapisze się do płatności cyklicznej.
7. Po pobraniu płatności cyklicznej z rachunku Kupującego, Kupujący niezwłocznie jest informowany
o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail bądź sms.
8. Kupujący zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze metody płatności
cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za usługę. W przypadku braku środków na
pokrycie cyklicznej płatności, subskrypcja zostanie anulowana przez Sprzedającego lub operatora
płatności, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email.
9. Operator płatności pobiera z rachunku Kupującego należną kwotę pieniężną pierwszego dnia każdego
okresu rozliczeniowego.
10. W przypadku, gdy Kupujący nie opłaci przedłużenia subskrypcji w terminie 14 dni od dnia upłynięcia
ważności poprzedniej subskrypcji (pakietu), wówczas traci możliwość zakupu subskrypcji po
preferencyjnej cenie. Po upłynięciu 14 dni cena się zaktualizuje na nową cenę sklepową.
11. Aby skorzystać z kodów rabatowych otrzymanych po zakupie subskrypcji, należy anulować aktualną
subskrypcję i ponownie złożyć zamówienia z wykorzystaniem kodów rabatowych.

§7 – REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące problemów związanych z usługą lub towarem mogą być zgłaszane
Sprzedającemu z wykorzystaniem poczty elektronicznej Sprzedającego lub przesłane na adres siedziby
spółki Sprzedającego.
2. Każda reklamacja powinna zawierać:
a. dane Kupującego oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;
b. szczegółowy opis problemu;
c. oczekiwania Kupującego.
3. Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Kupującego będącego Konsumentem
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Rozpatrzenie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z usługą lub towarem wynikły
z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, czy też z innych; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia
kosztów przez Sprzedającego) takie ustalenie, Sprzedający wskaże te inne przyczyny.
5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim
Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur
rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce
„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość skorzystania z
pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych
wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej
platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 8 – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Regulacje niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Kupujących będących Konsumentem.
2. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia
od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. Stosownie do art. 34 ust.
2 wskazanej ustawy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym stanowi ust. 2, wynosi 14 dni od
momentu wydania ostatniej rzeczy będącej przedmiotem zamówienia. Do zachowania terminu na
odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14-
dniowego terminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, na formularzu dostępnym na stronie internetowej
Sprzedającego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres poczty elektronicznej (podany przy
zakładaniu konta) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania
towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Sprzedający
(Usługodawca) rozpoczął wykonywanie usługi za wyraźną zgodą Kupującego (Usługobiorcy), który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po rozpoczęciu świadczenia usługi
przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy.
14. Kupujący (Usługobiorca), który zalogował się w celu uczestniczenia w szkoleniu lub grupie w ramach
subskrypcji, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy.
15. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
16. W przypadku gdyby Umowa zawierała, wbrew intencjom Sprzedającego, postanowienia mniej
korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta, to takie postanowienie
jest nieważne, a w ich miejsce znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
17. Sprzedający informuje, że będzie porozumiewał się z Konsumentem w drodze elektronicznej na ostatni
podany przez niego adres poczty elektronicznej lub pocztą na ostatni wskazany przez Konsumenta jego
adres.
18. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem, to w takim przypadku nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy, chyba że prawo to wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9 – OCHRONA PRAWNOAUTORSKA

1. Wszelkie materiały (dalej: Utwory) prezentowane i udostępniane Kupującemu lub osobie korzystającej
ze strony internetowej są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną
Sprzedającego; są objęte ochroną prawnoautorską.
2. Kupujący oraz każda inna osoba korzystająca ze strony internetowej zobowiązuje się nie modyfikować,
kopiować, rozpowszechniać, umieszczać w ramkach, powielać, ponownie publikować, pobierać,
wydobywać za pomocą techniki scrapingu, wyświetlać, publikować, przesyłać ani sprzedawać w
jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub części, ani inaczej wykorzystywać
Utworów.
3. Wszelkie prawa, których nie udzielono wyraźnie w niniejszym Regulaminie, są zastrzeżone przez
Sprzedającego i jego licencjodawców, a na mocy przedmiotowego Regulaminu nie udziela się żadnej
licencji w drodze estoppelu, implikacji lub innej.

§10 – RĘKOJMIA

1. Regulacje niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Kupujących będących Konsumentem.
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia) wobec Konsumenta na zasadach określonych
w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych.
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku
od momentu wydania rzeczy sprzedanej, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni
rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub
naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy
na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany
rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób
zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w
porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby
nadmiernych kosztów.
9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego
dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
10. Sprzedający zobowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną
od wad lub odstąpienia od umowy.
11. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu
ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego
żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia
się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch
lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
14. W terminach określonych w § 10 ust. 13 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany
rzeczy lub usunięcia wady.
15. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi
termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega
zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
16. Ustęp 15 stosuje się odpowiednio również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do
wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia
odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia
mediacji.
17. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § 10 ust. 13
-16, z tym że bieg terminu, o którym mowa w § 10 ust. 13 rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument
dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek
powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się
prawomocne.
18. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta
wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§ 11 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu Kupujący powinien używać programów komputerowych
oraz sprzętu spełniającego wymagania opisane na stronie internetowej oraz w regulaminie.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze sklepu
spowodowane:
a. podaniem nieprawdziwych danych osobowych, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub
takiego adresu, do którego Uczestnik nie ma dostępu;
b. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Sprzedającego, uniemożliwiającym
przeprowadzenie zakupu i/lub szkolenia, o którym mowa w § 12;
c. działalnością osób trzecich;
d. nieprawidłowym działanie urządzeń Kupującego, skutkującym brakiem możliwości zakupu
towarów lub usług;
3. Ponadto, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
a. operacje płatności za towary lub usługi realizowane przez operatora płatności;
b. awarie serwerów, na których prowadzony jest sklep.
4. Zastrzega się, że Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu:
a. które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851-3853 Kodeksu
cywilnego czy naruszałyby przepisy prawne Ustawy o prawach konsumenta;
b. które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za
niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12 – SIŁA WYŻSZA

1. Sprzedający będzie zwolniony od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek Siły wyższej
w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub związane jest chorobą lub innymi nieprzewidzianym zdarzeniami
niezależnymi od Sprzedającego.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Sprzedającego,
uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności zamieszki, rozruchy, niepokoje,
strajki, lokaut z udziałem osób innych niż pracownicy Sprzedającego, następstwa wprowadzenia stanu
epidemiologicznego w zakresie w jakim uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy, itp.
3. Jeżeli okoliczności wskazane w ust. 1 uniemożliwią Sprzedającemu wywiązanie się z jakiegokolwiek
zobowiązania, to poinformuje on Kupującego o tych okolicznościach, wymieniając przy tym
zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mógł się wywiązać. Powiadomienie winno nastąpić
w terminie do 14 dni po dniu, kiedy Sprzedający dowiedział się, lub powinien się dowiedzieć, o istotnych
okolicznościach. Po takim powiadomieniu Sprzedający będzie usprawiedliwiony z niewykonania
zobowiązań na czas tak długi, jak określone okoliczności będą stanowiły przeszkodę.
4. Jeżeli powyższe okoliczności, o których Sprzedający powiadomił Kupującego, uniemożliwią
Sprzedającemu realizację zamówienia to może on odstąpić od umowy. W takim przypadku Kupującemu
nie przysługuje prawo do odszkodowania.

§ 13 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupujących oraz osób korzystających z innych usług
elektronicznych dostępnych na stronie internetowej jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane
osobowe na podstawie RODO oraz ustawy RODO.
2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania
zakupów lub korzystania z innych usług oferowanych przez Sprzedawcę.
3. Sprzedający przetwarza dane m.in. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu realizacji umowy),
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w celu spełnienia obowiązków prawnych); art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda,
np. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną); art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes, np. kontakt z Kupującym, badanie satysfakcji Kupującego czy obrona przed
roszczeniami).
4. Kupujący oraz osoba korzystająca z innych usług elektronicznych dostępnych na stronie internetowej
ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Dodatkowo Kupującemu przysługuje
prawo żądania usunięcia danych, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Kupujący może zrealizować swoje prawa
poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.
5. Jeżeli dane Kupującego lub osoby korzystającej z innych usług elektronicznych dostępnych na stronie
internetowej będą przetwarzane w sposób niezgodny z RODO – Kupujący lub osoba korzystająca z
innych usług elektronicznych dostępnych na stronie internetowej ma prawo złożenia skargi do organu
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
6. Kupujący lub osoba korzystająca z innych usług elektronicznych dostępnych na stronie internetowej
podając dane oświadcza, że podane przez nią dane osobowe są jej danymi i że są prawdziwe.
7. Szczegółowe zasady i postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, znajdują się w Polityce
Prywatności dostępnej na stronie internetowej, która stanowi integralną część regulaminu w zakresie
przetwarzania danych osobowych

§ 14 – NIEDOZWOLONE UDOSTĘPNIANIE USŁUG

1. Z zakupionych usług korzystać może wyłącznie Kupujący, będący właścicielem konta.
2. W przypadku Kupujących, będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, z dostępu do usług może korzystać wyłącznie osoba wskazana przez Kupującego
w formularzu zamówienia.
3. Niedozwolone jest udostępnianie swojego dostępu do usług innym osobom.
4. Jeżeli z dostępu do usług korzysta poza Kupującym osoba trzecia, Kupujący niezwłocznie utraci dostęp
do usług. W takim przypadku Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów zakupu oraz
prawo do odszkodowania.
5. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania polegające na udostępnieniu usług
osobie trzeciej. W związku z tym Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła
dostępowego. Jeśli świadomie lub wskutek niedostatecznej ostrożności pozwoli on innej osobie uzyskać
dostęp do usług, wówczas znajduje zastosowanie § 14 ust. 4.
l

§ 15 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką
zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na
odległość.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, przeprowadzania i odwoływania akcji
promocyjnych, stosowania unikalnych kuponów rabatowych dostępnych poza stroną internetową.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego,
w szczególności wynikających z ustawy o prawach konsumenta.
5. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach
konsumentów:
a. o ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co
oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki;
b. o ile Strony zawrą jednak umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne
z postanowieniami Regulaminu, stosuje się – w zakresie objętym taką kolizją – postanowienia
umowne; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.
6. W przypadku Konsumentów i wyłącznie w stosunku do nich:
a. w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym
przepisy Ustawy o prawach konsumenta;
b. przed zawarciem Umowy Sprzedający dostarczy Konsumentowi regulamin, jak również wykona
obowiązki informacyjne określone przepisami Ustawy o prawach konsumenta.
7. W przypadku Kupujących będących Konsumentem zastrzega się, stosownie do art. 22 Ustawy
o prawach konsumenta, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta
stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą
być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
8. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną
(na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres poczty elektronicznej). Powiadomienie zostanie
wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą
w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
9. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie
internetowej. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego
obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji,
kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze
aktualnego regulaminu jako obowiązującego.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy
prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania
mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem
polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również
skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego
rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod
adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd powszechny.
11. Regulamin wchodzi w życie niezwłocznie od dnia jego ogłoszenia.